Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ  ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ To ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΝΠΔΔ) Ανακοινώνει με προκήρυξη του  τις προσλήψεις με τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με σαράντα τρία (43) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση των  έργων: «Υποδοχή και αντιμετώπιση καθημερινών περιστατικών του ΚΥΑΔΑ», «Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ (για τους ξενώνες του ιδρύματος)», «Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ για πρόγραμμα Αλληλεγγύη στην Οικογένεια»,
«Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ για πρόγραμμα streetwork», «Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ πρόγραμμα
πρόληψης και διατήρησης καλής υγείας (φιλοξενουμένων στους ξενώνες του Ιδρύματος)», «Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ πρόγραμμα εργοθεραπείας – φυσιοθεραπείας (για τους φιλοξενούμενους στους ξενώνες του Ιδρύματος)», «Υποστήριξη λειτουργιών Κοινωνικού Φαρμακείου», «Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ - Αθηναϊκής Αγοράς»,
«Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ-Βοηθητικές εργασίες υγιεινής» (για τους χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων), «Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ Βοηθητικές εργασίες υγιεινής ξενώνων»» και «Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ Έντυπου υλικού και υποδοχής χορηγιών, συνολικής διάρκειας έως (12) δώδεκα μήνες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός


Διάρκεια
Αριθμός

Τόπος εκτέλεσης
Ειδικότητα
σύμβασ

απασχόλησης
ατόμωνης
100
Αθήνα
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
12 μήνες
1200
Αθήνα
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
12 μήνες
1400
Αθήνα
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
12 μήνες
1101
Αθήνα
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
12 μήνες
1102
Αθήνα
ΠΕ
12 μήνες
2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
201
Αθήνα
ΠΕ
12 μήνες
2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
103
Αθήνα
ΠΕ
12 μήνες
1

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
104
Αθήνα
ΠΕ
12 μήνες
1

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
105
Αθήνα
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ
12 μήνες
2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ
202
Αθήνα
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ
12 μήνες
2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ
203
Αθήνα
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ
12 μήνες
3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ
204
Αθήνα
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ
12 μήνες
2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ
106
Αθήνα
ΤΕ
12 μήνες
1

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ107
Αθήνα
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
12 μήνες
1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

108
Αθήνα
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
12 μήνες
2

ΥΓΕΙΑΣ


ΔΕ ΣΙΤΙΣΤΕΣ

(ΔΙΑΝΟΜΗ109
Αθήνα
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗΣ &
12 μήνες
5ΒΡΑΔΙΝΗΣ

ΣΙΤΙΣΗΣ)ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΔΙΑΝΟ110
Αθήνα
ΜΕΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ
12 μήνες
2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ

ΑΓΟΡΑΣ)

111
Αθήνα
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
12 μήνες
2112
Αθήνα
ΔΕ ΒΟΗΘΟ
12 μήνες
1

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ


YE   ΕΡΓΑΣΙΕΣ113
Αθήνα
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
12 μήνες
2ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣYE ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

(ΓΙΑ ΤΗ114
Αθήνα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
12 μήνες
1ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ

ΑΓΟΡΑΣ)ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ

ΣΙΤΙΣΤΩΝ115
Αθήνα
(ΔΙΑΝΟΜΗ
12 μήνες
4

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗΣ &
ΒΡΑΔΙΝΗΣ

ΣΙΤΙΣΗΣ)ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ116
Αθήνα
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
12 μήνες
2

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ300
Αθήνα
(ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ
12 μήνες
1ΥΛΙΚΟ)Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 ΤΚ. 10552, απευθύνοντάς την στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, υπόψιν κ. Βασιλικής Γούτσια (τηλ. επικοινωνίας: 210 5246516 εσωτ. 4). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Ολη η προκήρυξη του Δήμου Αθηναίων εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου