Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή Εκπαιδευτών και Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Σχολικών Ψυχολόγων

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. Απόφασης: 567/28/13-09-2012
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
Α) Για επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ και
Β) Για επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με
σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ,
των Πράξεων:
1. «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 7»,
2. «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 8» και
3. «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 9»
και ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του:
α) Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 6104/6-5-09, 6103/6-5-09 και 6105/6-5-09 Αποφάσεις Ένταξης
των Πράξεων ΣΔΕ ΑΠ 7, 8 και 9 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.

β) Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 21768/20-12-11, 21769/20-12-11 και 21770/20-12-11 Αποφάσεις
1ης Τροποποίησης των Πράξεων ΣΔΕ ΑΠ 7, 8 και 9 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.

γ) Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 8494/6-9-12, 8495/6-9-12 και 8493/6-9-12 Αποφάσεις της Γενικής
Γραμματέως Δια Βίου Μάθησης που αφορούν στα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή
εκπαιδευτών, συμβούλων ψυχολόγων και συμβούλων σταδιοδρομίας, με σύμβαση
μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ
γ) Την Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση Γενικής Διεύθυνσης
Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων, με αριθμό 215 του ΤΤΣΕΠ)
δ) Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του,
Αποφασίζει:
Την έγκριση των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
Α) Για επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ και
Β) Για επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με
σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ,
των Πράξεων:
1. «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 7»,
2. «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 8» και
3. «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 9»
και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
α) Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
β) Γενική Διεύθυνση Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων
γ) ΤΤΣΕΠ
δ) Ν.Υ.

ε) Ομάδα Έργου ΣΔΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ /Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου