Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ  ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ To ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΝΠΔΔ) Ανακοινώνει με προκήρυξη του  τις προσλήψεις με τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με σαράντα τρία (43) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση των  έργων: «Υποδοχή και αντιμετώπιση καθημερινών περιστατικών του ΚΥΑΔΑ», «Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ (για τους ξενώνες του ιδρύματος)», «Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ για πρόγραμμα Αλληλεγγύη στην Οικογένεια»,
«Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ για πρόγραμμα streetwork», «Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ πρόγραμμα
πρόληψης και διατήρησης καλής υγείας (φιλοξενουμένων στους ξενώνες του Ιδρύματος)», «Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ πρόγραμμα εργοθεραπείας – φυσιοθεραπείας (για τους φιλοξενούμενους στους ξενώνες του Ιδρύματος)», «Υποστήριξη λειτουργιών Κοινωνικού Φαρμακείου», «Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ - Αθηναϊκής Αγοράς»,
«Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ-Βοηθητικές εργασίες υγιεινής» (για τους χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων), «Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ Βοηθητικές εργασίες υγιεινής ξενώνων»» και «Υποστήριξη λειτουργιών ΚΥΑΔΑ Έντυπου υλικού και υποδοχής χορηγιών, συνολικής διάρκειας έως (12) δώδεκα μήνες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)








Κωδικός


Διάρκεια
Αριθμός

Τόπος εκτέλεσης
Ειδικότητα
σύμβασ

απασχόλησης
ατόμων



ης












100
Αθήνα
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
12 μήνες
1







200
Αθήνα
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
12 μήνες
1







400
Αθήνα
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
12 μήνες
1







101
Αθήνα
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
12 μήνες
1







102
Αθήνα
ΠΕ
12 μήνες
2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ












201
Αθήνα
ΠΕ
12 μήνες
2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ












103
Αθήνα
ΠΕ
12 μήνες
1

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ












104
Αθήνα
ΠΕ
12 μήνες
1

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ












105
Αθήνα
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ
12 μήνες
2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ












202
Αθήνα
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ
12 μήνες
2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ












203
Αθήνα
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ
12 μήνες
3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ












204
Αθήνα
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ
12 μήνες
2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ












106
Αθήνα
ΤΕ
12 μήνες
1

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ







107
Αθήνα
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
12 μήνες
1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ













108
Αθήνα
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
12 μήνες
2

ΥΓΕΙΑΣ














ΔΕ ΣΙΤΙΣΤΕΣ





(ΔΙΑΝΟΜΗ



109
Αθήνα
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗΣ &
12 μήνες
5



ΒΡΑΔΙΝΗΣ





ΣΙΤΙΣΗΣ)











ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ





ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΔΙΑΝΟ



110
Αθήνα
ΜΕΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ
12 μήνες
2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ








ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ





ΑΓΟΡΑΣ)









111
Αθήνα
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
12 μήνες
2







112
Αθήνα
ΔΕ ΒΟΗΘΟ
12 μήνες
1

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ














YE   ΕΡΓΑΣΙΕΣ



113
Αθήνα
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
12 μήνες
2



ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ











YE ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ





(ΓΙΑ ΤΗ



114
Αθήνα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
12 μήνες
1



ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ





ΑΓΟΡΑΣ)











ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ





ΣΙΤΙΣΤΩΝ



115
Αθήνα
(ΔΙΑΝΟΜΗ
12 μήνες
4

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗΣ &








ΒΡΑΔΙΝΗΣ





ΣΙΤΙΣΗΣ)











ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ



116
Αθήνα
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
12 μήνες
2

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ








ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ











ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ



300
Αθήνα
(ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ
12 μήνες
1



ΥΛΙΚΟ)











Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 ΤΚ. 10552, απευθύνοντάς την στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, υπόψιν κ. Βασιλικής Γούτσια (τηλ. επικοινωνίας: 210 5246516 εσωτ. 4). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Ολη η προκήρυξη του Δήμου Αθηναίων εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου